187 Kế hoạch đấu thầu thường bao gồm những nội dung gì? Tại sao chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch đấu thầu? mới nhất

1. Kế hoạch đấu thầu bao gồm các nội dung sau:

Kế hoạch đấu thầu cần làm rõ nhu cầu và mục tiêu đấu thầu. Cân nhắc xem có cần thiết phải đấu thầu hay không. Nếu có thì dự án gồm những hạng mục nào, bao gồm nhiều gói thầu.

Quy trình lập kế hoạch mua hàng bao gồm 3 bước:

– Xác định các loại gói thầu có trong dự án

Tùy theo đặc điểm của dự án, một dự án có thể có 3 loại nhu cầu mua sắm hoặc 3 hạng mục công việc là tư vấn, xây lắp và mua sắm. Tương ứng với 3 phần công việc này, dự án có thể bao gồm 4 loại gói thầu là tư vấn, xây lắp, cung cấp hàng hóa và EPC. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều dự án chỉ có một công việc.

– Xác định số lượng gói thầu cho từng loại gói thầu hoặc chia từng phần công việc thành các gói thầu

Mỗi dòng công việc bao gồm một hoặc nhiều yêu cầu mua hàng. Tùy theo tính chất cụ thể của từng nhu cầu mua sắm, bên mời thầu chia công việc thành một hoặc nhiều gói thầu. Các gói thầu được phân chia theo nguyên tắc hợp lý về quy mô, kỹ thuật và công nghệ của dự án để đảm bảo tiến độ của dự án.

– Xác định tính chất của từng gói thầu

Trong từng gói thầu được phân chia, bên mời thầu sẽ xác định khối lượng dự toán, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, loại hợp đồng được áp dụng cũng như tiến độ thực hiện.

2. Các nhà đầu tư (nhà nước và tư nhân) nên lập kế hoạch mua vì:

Lập kế hoạch đấu thầu giúp chủ đầu tư phân chia dự án thành các gói thầu một cách hợp lý nhằm đáp ứng các yêu cầu về chi phí, chất lượng cũng như tiến độ của dự án. Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, việc lập kế hoạch đấu thầu là bắt buộc và việc đấu thầu dự án được thực hiện sau khi kế hoạch đấu thầu được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Giúp chủ đầu tư hiện thực hóa các yêu cầu của dự án đầu tư thành các chỉ tiêu hoặc con số cụ thể để các nhà thầu có cơ sở xây dựng kế hoạch tham dự thầu.

– Khi lập kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư có thể căn cứ vào đó để xem xét, kiểm soát tiến độ công trình do nhà thầu trúng thầu thực hiện.

– Do các dự án lựa chọn nhà đầu tư, phương thức thực hiện thông qua đấu thầu thường là những dự án quan trọng, có giá trị lớn. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch đấu thầu cũng nhằm đảm bảo tính khoa học và khả thi.

– Việc xây dựng các tiêu chí hoặc hạng mục của kế hoạch đấu thầu cũng nhằm đặt ra những yêu cầu khách quan cụ thể, đảm bảo sự bình đẳng cho các bên tham gia đấu thầu.