39 1) Cho 1 gam hỗn hợp A gồm metan và etilen đi vào bình đựng 80 gam dung dịch brom 5% phản ứng xảy ra vừa đủ. a) Viết phương trình hòa học b) Tính khối mới nhất

  0

  2021-12-07T09:19:44+00:00 07/12/2021 at 09:19
  Reply

  Đáp án:

   b) 0,7 g và 0,3 g

  c) 1,54 l

  Giải thích các bước giải:

   a)

  C2H4+Br2->C2H4Br2

  b)

  nBr2=80×5%/160=0,025 mol

  nC2H4=nBr2=0,025 mol

  mC2H4=0,025×28=0,7 g

  mCH4=1-0,7=0,3 g

  c)

  nCH4=0,3/16=0,01875 mol

  CH4+2O2->CO2+2H2O

  C2H4+3O2->2CO2+2H2O

  nCO2=0,01875+0,025×2=0,06875 mol

  VCO2=0,06875 x22,4=1,54 l