39 1,cho biểu thức A=√x/√x-1 – 2√x-1/√x(√x-1) tìm điều kiện xác định rồi rút gọn A tính giá trị của A với x=36 tìm x để |A|>A 2, cho biểu thức M= (1/ mới nhất

  0

  2021-12-07T20:26:54+00:00 07/12/2021 at 20:26
  Reply

  Đáp án:

  $begin{array}{l}
  1)a)Dkxd:x > 0;x ne 1\
  A = dfrac{{sqrt x }}{{sqrt x  – 1}} – dfrac{{2sqrt x  – 1}}{{sqrt x left( {sqrt x  – 1} right)}}\
   = dfrac{{sqrt x .sqrt x  – 2sqrt x  + 1}}{{sqrt x left( {sqrt x  – 1} right)}}\
   = dfrac{{x – 2sqrt x  + 1}}{{sqrt x left( {sqrt x  – 1} right)}}\
   = dfrac{{{{left( {sqrt x  – 1} right)}^2}}}{{sqrt x left( {sqrt x  – 1} right)}}\
   = dfrac{{sqrt x  – 1}}{{sqrt x }}\
  b)x = 36left( {tmdk} right)\
   Rightarrow sqrt x  = 6\
   Rightarrow A = dfrac{{6 – 1}}{6} = dfrac{5}{6}\
  c)left| A right| > A\
   Rightarrow A < 0\
   Rightarrow dfrac{{sqrt x  – 1}}{{sqrt x }} < 0\
   Rightarrow sqrt x  – 1 < 0\
   Rightarrow sqrt x  < 1\
   Rightarrow x < 1\
  Vậy,0 < x < 1\
  2)a)Dkxd:x ge 0;x ne 9\
  M = left( {dfrac{1}{{sqrt x  – 3}} – dfrac{1}{{sqrt x  + 3}}} right):dfrac{3}{{sqrt x  – 3}}\
   = dfrac{{sqrt x  + 3 – sqrt x  + 3}}{{left( {sqrt x  – 3} right)left( {sqrt x  + 3} right)}}.dfrac{{sqrt x  – 3}}{3}\
   = dfrac{6}{{sqrt x  + 3}}.dfrac{1}{3}\
   = dfrac{2}{{sqrt x  + 3}}\
  b)M > dfrac{1}{3}\
   Rightarrow dfrac{2}{{sqrt x  + 3}} > dfrac{1}{3}\
   Rightarrow dfrac{{6 – sqrt x  – 3}}{{3left( {sqrt x  + 3} right)}} > 0\
   Rightarrow 3 – sqrt x  > 0\
   Rightarrow sqrt x  < 3\
   Rightarrow x < 9\
  Vậy,0 le x < 9\
  c)M = dfrac{2}{{sqrt x  + 3}}\
  Do:sqrt x  + 3 ge 3\
   Rightarrow dfrac{1}{{sqrt x  + 3}} le dfrac{1}{3}\
   Rightarrow dfrac{2}{{sqrt x  + 3}} le dfrac{2}{3}\
   Rightarrow M le dfrac{2}{3}\
   Rightarrow GTLN:M = dfrac{2}{3},Khi:x = 0
  end{array}$