39 7.cho một lượng halogen tác dụng với Fe thu được 8,88g muối sắt 3 , cũng lượng halogen đó tác dụng hết với Mg thu được 8,28g muối magie .Halogen đó là mới nhất

  0

  2021-12-08T01:53:32+00:00 08/12/2021 at 01:53
  Reply

  Gọi halogen lả $X_2$

  $2Fe+3X_2to 2FeX_3$

  $n_{FeX_3}=dfrac{8,88}{56+3X}(mol)$

  $Rightarrow n_{X_2}=1,5n_{FeX_3}=dfrac{13,32}{56+3X}(mol)$

  $Mg+X_2to MgX_2$

  $n_{MgX_2}=dfrac{8,28}{24+2X}(mol)$

  $Rightarrow n_{X_2}=dfrac{8,28}{24+2X}(mol)$

  Ta có:

  $dfrac{13,32}{56+3X}=dfrac{8,28}{24+2X}$

  $Leftrightarrow 8,28(56+3X)=13,32(24+2X)$

  $Leftrightarrow X=80(Br)$

  Vậy halogen là brom.

 1. thanhthuy

  0

  2021-12-08T01:53:52+00:00 08/12/2021 at 01:53
  Reply

  Gọi Halogen đó là X:

  3X2 + 2Fe =nhiệt độ=> 2FeX3

  Ta có: nFeX3= 8,88/56+3X (mol)

  ==> nX2= 1,5nFeX3= 1,5x(8,88/56+3X)= 13,32/56+3X (mol) (1)

  X2 + Mg ==nhiệt độ==> MgX2

  Ta có: nMgX2= 8,28/24+2X (mol)

  ==> nX2=nMgX2= 8,28/24+2X (2)

  Vì (1) = (2) ==> 13,32/56+3X = 8,28/24+2X

  ==> X= 80

  Vậy X là Br