39 Bài 3: Đốt cháy 11,2g sắt trong bình chứa 2,24 lit khí oxi (đktc) a) Tính khối lượng oxit thu được ? gọi tên oxit đó ? b) Để thu được 2,24 lit khí ox mới nhất

  0

  2021-12-07T12:35:57+00:00 07/12/2021 at 12:35
  Reply

  Bài 3

   a)

  3Fe+2O2->Fe3O4

  nFe=11,2/56=0,2 mol

  nO2=2,24/22,4=0,1 mol

  =>nFe dư

  nFe3O4=0,1/2=0,05 mol

  mFe3O4=0,05×232=11,6 g

  Fe3O4: oxit sắt từ

  b)

  2KMnO4->K2MnO4+MnO2+O2

  0,2                                          0,1

  mKMnO4=0,2×158=31,6 g

  Bài 4

  a)

  2KClO3->2KCl+3O2

  4P+5O2->2P2O5

  b)

  nKClO3=18,375/122,5=0,15 mol

  =>nO2=0,15×3/2=0,225 mol

  VO2=0,225×22,4=5,04 l

  c)

  nP=6,2/31=0,2 mol

  =>P dư

  nP2O5=0,225×2/5=0,09 mol

  mP2O5=0,09×142=12,78 g

 1. dananh

  0

  2021-12-07T12:36:11+00:00 07/12/2021 at 12:36
  Reply

  Đáp án:

  Bài 4

  a)

  2KClO3->2KCl+3O2

  4P+5O2->2P2O5

  b)

  nKClO3=18,375/122,5=0,15 mol

  =>nO2=0,15×3/2=0,225 mol

  VO2=0,225×22,4=5,04 l

  c)

  nP=6,2/31=0,2 mol

  =>P dư

  nP2O5=0,225×2/5=0,09 mol

  mP2O5=0,09×142=12,78 g

  Giải thích các bước giải: