39 Bài 3. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có h mới nhất

  0

  2021-12-08T01:45:13+00:00 08/12/2021 at 01:45
  Reply

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số người là a

  Theo đề bài ta có:Khi xếp hàng:20:25:30 đều dư 15 

  =>(a-15)chia hết cho 20:25:30

  =>(a-15) E BC(20:25:30)

  Ta có:

  20=2².5

  25=5.5

  30=2.15

  =>BCNN(20:25:30)=2².5.15=300

  =>(a-15)E B(300)=(0,300,600,900,1200,…)

  Do khi xếp hàng 41 thì đủ nên a=615