39 Hợp chất vô cơ gồm mấy nhóm chất? Kể tên các nhóm chất đó mới nhất

  0

  2021-12-07T23:43:58+00:00 07/12/2021 at 23:43
  Reply

  Đáp án:

  Nhóm IA IIA ->VIIIA nhé 

  Giải thích các bước giải:

   

 1. haiyen

  0

  2021-12-07T23:44:16+00:00 07/12/2021 at 23:44
  Reply

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Phân loại: Hợp chất vô cơ được chia làm 4 loại: oxit, axit, bazơ, muối.

  Oxit là hợp chất gồm 1 nguyên tố kết hợp với 1 hay nhiều nguyên tử O. Oxit được chia làm 4 loại:

   Oxit axit: Là những oxit cấu tạo từ 1 nguyên tố phi kim với O và có 1 axit tương ứng.

  VD: SO2, CO2,…

   Oxit bazơ: Là những oxit cấu tạo từ 1 nguyên tố kim loại với O và có 1 bazơ tương ứng.

  VD: CaO, Fe3O4,…

   Oxit lưỡng tính: Là những oxit vừa có 1 axit tương ứng vừa có 1 bazơ tương ứng.

  VD: Al2O3, ZnO,…

   Oxit trung tính: Là những oxit không có axit hay bazơ nào tương ứng (còn gọi là oxit không tạo muối).

  VD: CO, NO,…