39 Log cơ số á của x = 5 , log cơ số b của x = 4 tính P = log cơ số ab của x mới nhất

  0

  2021-12-07T22:57:23+00:00 07/12/2021 at 22:57
  Reply

  Đáp án:

  $P = dfrac{20}{9}$

  Giải thích các bước giải:

  $+) quad log_ax=5$

  $to x = a^5$

  $to a = sqrt[5]{x}$

  $+) quad log_bx = 4$

  $to x = b^4$

  $to b = sqrt[4]{x}$

  Ta được:

  $P = log_{ab}x = log_{sqrt[5]{x}.sqrt[4]{x}}x$

  $to P = log_{x^{tfrac{9}{20}}}x$

  $to P = dfrac{20}{9}log_xx$

  $to P = dfrac{20}{9}$

 1. aihong

  0

  2021-12-07T22:57:33+00:00 07/12/2021 at 22:57
  Reply

  Đáp án: $P=dfrac{20}9$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $log_ax=5, log_bx=4$

  $to P=log_{ab}x$

  $to P=dfrac{1}{log_xab}$

  $to P=dfrac1{log_xa+log_xb}$

  $to P=dfrac1{dfrac1{log_ax}+dfrac1{log_bx}}$

  $to P=dfrac1{dfrac1{5}+dfrac1{4}}$

  $to P=dfrac{20}{9}$