39 Một bình thủy tinh tiết diện đều có đáy là hình chữ nhật,kích thước mặt đáy là 10cm x 15cm. Người ta đổ nước vào bình đến độ cao h sao cho tỉ số áp lự mới nhất

  0

  2021-12-08T02:00:24+00:00 08/12/2021 at 02:00
  Reply

  Đáp án: 10 cm; 6 cm.

  Giải thích các bước giải: Coi kích thước đáy là a.b, chiều cao mực nước là h.

  Gọi p là áp suất của nước tác dụng lên đáy bình, suy ra áp suất của nước tác dụng lên thành bình là p/2.

  Áp lực nước tác dụng lên đáy bình:

  P = p.S = p.a.b

  Áp lực nước tác dụng lên thành bên cạnh a: ({F_a} = frac{1}{2}.p.a.h)

  Áp lực nước tác dụng lên thành bên cạnh b: ({F_b} = frac{1}{2}.p.b.h)

  Áp lực tác dụng lên các thành bình: (F = 2.left( {{F_A} + {F_B}} right) = p.h.left( {a + b} right))

  a) Theo đề bài ta có:

  (F = frac{5}{3}P Rightarrow p.h.left( {a + b} right) = frac{5}{3}.p.a.b Rightarrow h = frac{5}{3}.frac{{a.b}}{{a + b}} = frac{5}{3}.frac{{10.15}}{{10 + 15}} = 10,,left( {cm} right))

  b) Để áp lực do nước tác dụng lên đáy và thành bình bằng nhau:

  (F = P Rightarrow p.h.left( {a + b} right) = p.a.b Rightarrow h = frac{{a.b}}{{a + b}} = frac{{10.15}}{{10 + 15}} = 6,,left( {cm} right))