39 Tìm 2 số có tổng là 180 biết ƯCLN của chúng là 15 mới nhất

  0

  2021-12-07T22:17:55+00:00 07/12/2021 at 22:17
  Reply

  gọi 2 số cần tìm là x, y

  x + y = 180

  x chia hết 15, y chia hết 15 => x có dạng 15a, y có dạng 15b với điều kiện UCLN ( a,b ) =1

  => 15a + 15b = 180 => 15 ( a + b ) = 180 => a + b = 12

  vậy => a=1, b=11 => x =15, y = 11 x 15 

              a=11, b=1 => x =11×5, y = 15 x 1

           a = 5, y = 7 => x = 5×5, y=7×5

             a=7, y = 5 => x=7×5, y = 5×5

  Vậy có 4 cặp số thỏa mãn đề bài

   

 1. lanngoc

  0

  2021-12-07T22:18:37+00:00 07/12/2021 at 22:18
  Reply

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  => Gọi 2 số cần tìm là x, y

  x + y = 180

  x chia hết 15, y chia hết 15 => x có dạng 15a, y có dạng 15b với điều kiện UCLN ( a, b ) =1

  => 15a + 15b = 180 => 15 ( a + b ) = 180 => a + b = 12

  Vậy => a=1, b=11 => x =15, y = 11 x 15 

               a=11, b=1 => x =11 x 5, y = 15 x 1

               a = 5, y = 7 => x = 5 x 5, y=7 x 5

               a=7, y = 5 => x=7 x 5, y = 5 x 5
  #Not copy
  #Not spam lun