39 Tính hợp lí: a) 5/21-13/14 +4/35 b) -5/24+18/27 -3/4 c) -1/5+4/9-4/5+7/8+2/16 d) mới nhất

  0

  2021-12-07T16:01:27+00:00 07/12/2021 at 16:01
  Reply

  Đáp án:

  a)-121/210

  b)-7/24

  c)-14/ 9

  d)  5 / 12

  Giải thích các bước giải:

  a) 5/21 -13/14 +4/35                                           

  =(10/42-39/42) + 4/35                                         

  =  (-29/42)   + 4/35    

  =   -121/210                                                                                         

   

  b) -5/24+18/27 -3/4

   = ( -5/24 -3/4)  + 2/3

   =   -5/24 – 18/ 24 +  16 / 24

    =(- 23/24) +  16 / 24     

   = -7/24

  c) -1/5+4/9-4/5+7/8+2/16                          

  =   – (1/5+4/5) + (7/8+2/16 )+4/9                  

  = ( 9/21+5/21+7/21) -7/12

  =( -1) + (-1) + 4/ 9     

  =  ( -1) + ( 7/8+1/8 ) +4/9                                                                     

  =    21/21 -7/12

  = -14/ 9                                                                                                                         

    

  d)3/7- -5/21-1/-3-7/12

  = ( 3/7+5/21+1/3) – 7/12

  =    1- 7/12   

    =  5 / 12