39 Trên đường thẳng xy lấy điểm O.Vẽ điểm M và điểm N thuộc tia Ox sao cho OM =2cm,ON=5cm a,Tính độ dài đoạn thẳng MN b,Trên tia Oy lấy điểm K sao cho OK mới nhất

  0

  2021-12-07T17:10:04+00:00 07/12/2021 at 17:10
  Reply

  Giải thích các bước giải:

   a) trên tia Ox có OM<ON(2cm<5cm) nên điểm M nằm giữa O và N

  nên:     OM+MN=ON

  hay:      2+MN=5

                   MN=5-2=3cm

  vậy MN=3cm

  b) vì Ox và Oy là hai tia đối nhau mà M và K lại thuộc gốc chung O nên điểm O nằm giữa M và K

  nên:   MO+OK=MK

  hay:     2+4=MK

                           MK=6cm

  c) vì I là trung điểm của Ok mà OK=4cm⇒OI=2cm

  +) vì Ox và Oy là hai tia đối nhau mà M và I lại thuộc gốc O nên điểm O nằm giữa M và I

  nên:   MO+OI=MI

  hay:    2+2=MI

                 MI=4cm

  vì O nằm giữa M và I

  và MO=OI=4cm

  nên O là trung điểm của MI